תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הקניות Perfumania.online. אתר אינטרנט זה הוקם לצורך ביצוע הזמנות ורכישות מוצרי בישום, אך לא רק, זאת באמצעות מכירה ישירה ללא פערי תיווך. (להלן בהתאמה “האתר” ו- “מפעילת האתר” או “המפעילה” או “החברה”).

מסמך זה מיועד לרכז את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר זה, המהווים הסכם בין המשתמש לבין המפעילה (להלן “התקנון” או “תנאי השימוש”). תשומת ליבכם כי כל שימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי התקנון.

*** תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד, עמכן הסליחה.

 1. הסכמה לתנאי התקנון
  עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו או רכישה מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתקנון זה במלואו. אם אינכם מסכימים עם אחת מהוראות או התניות המופיעות בתנאי שימוש אלו, הנם מתבקשים שלא להמשיך לגלוש באתר ו/או לא לבצע בו כל פעולות רכישה.

-למען הסר ספק יובהר, כי ביצוע הזמנה ו/או רכישה באתר מהווה הסכמה בהתנהגות לכל האמור בתקנון זה.
-תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
-תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר, ובאמצעות כל מחשב, טלפון סלולרי או כל מכשיר תקשורת אחר.
-בהתאם להסכמתך, וכל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת, אישור התקנון והשארת פרטים מהווה הסכמה שהמפעילה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך עדכונים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) וכד’. מובהר בזאת כי לגולש ישנה האפשרות שלא להסכים לאפשרות זו כמפורט בסעיף 17 תנאי הפרטיות.

 1. שינויים ועדכונים
  -המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו), וללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת הפעילות לא יחויבו הגולשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר או איזה מהם, המפעילה לא תהא אחראית כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא, למעט במקרים בהם הושלמה פעולת המכירה.
  -המפעילה שומרת על זכותה לשנות, למחוק או להוסיף על את תנאי השימוש באתר בכל לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש או בדיעבד. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
 2. השימוש באתר
  -השימוש בשירותי האתר מוגבלים לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהיר הגולש כי גילוי מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.
  -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל גולש, לרבות חברה, רשאי לעשות שימוש באתר ולבצע בו רכישות בין היתר, אך ורק לצורך אישי פרטי, לא מסחרי, היינו ביצוע רכישה. (להלן “הגולש” או “המשתמש” או “מזמין”)
  -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות.
  -השימוש באתר נועד אך ורק למטרת ביצוע הזמנות ורכישות של מוצרים אשר מפורסמים באתר. בהתאם, בין היתר ובמיוחד, חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לכל צורך או מטרה אחרים, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים אחרים.
  -המידע המפורסם באתר אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא.
  -השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.
  -מובהר כי לצורך ביצוע הרכישה נדרש הגולש להעביר פרטי זיהוי אישיים, האחריות למסירת פרטים מדויקים ונכונים מוטלת על הגולש. מובהר בזאת כי במידה ולא יימסרו פרטים נכונים המפעילה אינה יכולה להתחייב על השלמת המכירה של המוצר. מובהר בזאת כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 3. מוצרי האתר
  -המפעילה מאפשרת לגולש רכישת מוצרי בישום ו/או קוסמטיקה ו/או טואלטיקה מהאתר באופן אלקטרוני תוך שימוש ברשת האינטרנט.
  -כל מוצר ממוצרי המפעילה יופיע בעמוד נפרד בו יופיעו פרטי המוצר הדרושים בקבלת החלטת רכישה. בין היתר יופיע מחיר המוצר, תמונתו, מידע אודותיו, שם יצרן, מועד אספקה משוער, אפשרויות רכישת המוצר וכד’.
  -יובהר כי המפעילה עושה את מירב המאמצים לעדכן את התוכן האמור בסעיף זה, ייתכן ועמודי מוצרים יופיעו ללא תמונות המוצרים.
  המפעילה מצהירה כי כל מוצריה הנמכרים באתר, הינם מוצרים מקוריים של היצרנים הידועים והמובילים בעולם, אשר ברובם נרכשו על ידי המפעילה ביבוא משוק מקביל של חברות המוכרות היטב בתחום הדיוטי פרי העולמי ושל חברות הרוכשות הישר מהיצרן הראשי.
  -מוצרי האתר כוללים גם מוצרי טסטר מקוריים, שיוצרו על ידי היצרן הראשי במטרה לאפשר לצרכן התנסות במוצר, ונמכרים באתר המפעילה במחיר משתלם, מתוך הכרה בערכם הקמעונאי עבור הצרכן, בשל טיבם איכותם וצורתם כמו גם איכות הבקבוק הזהה למוצר הנמכר באריזתו המהודרת. יובהר כי מוצרי הטסטר יסומנו בקטגוריה נפרדת מקטגורית המוצרים הראשית של האריזות המהודרות.
  -למשתמש לא תהיה כל טענה של הטעייה, טעות, זיוף המקור וכיו”ב, בגין רכישת מוצרי הטסטר.
  -מובהר כי מחיר המכירה כולל בתוכו מע”מ.
  -מובהר כי כל המכירות שבאתר הינן מכירות רגילות בהן הגולש בוחר את המוצר ומבצע את פעולת הרכישה בהתאם להוראות הכתובות בתנאי שימוש אלו.
  -למרות האמור המפעילה רשאית להפעיל מכירות שאינן מכירה רגילה, כגון, אך לא רק, מכרז, מכירה קבוצתית וכד’, כל עוד הודעה מתאימה תופיע בצמוד למוצר האמור.
  -אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות החלות על האתר שהותקנו מכוחו (להלן “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 4. מבצעים
  המפעילה רשאית (אך לא מחוייבת), בכל עת, להציע הטבות, הנחות או מבצעים, באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר (להלן “מבצעים”).
  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם, מעת לעת, מבצעים הכפופים לתנאים, המוגבלים בזמן, מבצעים עונתיים, מבצעי עודפים ועוד, על המוצרים המוצעים למכירה על ידה, כולם או חלקם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  המפעילה רשאית בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, לשנות, להאריך או להפסיק מבצעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
  מבצעים שיפורסמו על ידי המפעילה, יערכו בהתאם לתנאים שפורסמו ביחס למבצע, בהתאם לתנאי שימוש אלו ובכפוף להוראות הדין.
  למען הסר ספק, אם לא צוין במפורש אחרת, מוצרי עודפים או מוצרי טסטר לא יכללו במבצעי המפעילה. כמו כן, אם לא צוין במפורש אחרת, ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד בכל רכישה ולא יהיה כפל מבצעים.
  ביטולי עסקאות יהיו בכפוף לתנאים בסעיף 10 לתנאי שימוש אלו. ככל ולמזמין עומדת הזכות לקבלת החזר כספי, הסכום שיוחזר למזמין ששילם במסגרת מבצע, לרבות כל הנחה, הטבה או קופון, יהיה הסכום לאחר מימוש המבצע, ששולם בפועל.
 5. פתיחת הזמנה
  ביצוע הזמנה באתר מותנה ברישום באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון. רישום זה הינו חד פעמי טרם ההזמנה והרכישה הראשונה, ובמסגרתו יידרש המשתמש להזין כתובת דוא”ל וסיסמה אשר באמצעותם יוכל לחזור ולהיכנס לחשבון ההזמנות האישי שלו ברכישותיו הבאות. (להלן “פתיחת חשבון”).
  באחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור על הסיסמה שלו בסודיות. אובדן סיסמה או פעילות לא מורשית שיגרמו עקב אובדן סיסמה, לא יהוו מחדל או אחריות החברה.
  באחריות המשתמש למלא פרטים מדויקים ונכונים בטופס הרישום אשר יעודכנו באתר ויהוו תנאי מוקדם לביצוע הזמנה, השלמת הרכישה ואספקת המשלוח ללא תקלות. המפעילה רשאית לדרוש פרטי זיהוי נוספים מעת לעת.
  המשתמש יוסיף לסל הקניות את המוצרים שברצונו לרכוש, ובסיום בחירתם ימלא המשתמש טופס מקוון לביצוע הזמנת רכישה, כאשר על מנת להשלים את מילוי הטופס יש חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית.
  המשתמש יידרש למלא בטופס ההזמנה את פרטיו האישיים ודוא”ל, את פרטיו המלאים של מקבל ההזמנה, הכוללים את כתובתו המלאה והנחיות לאיתור הכתובת ביעילות, וכל מידע נוסף הנוגע לשילוח ולמסירתו במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית
  לאחר מילוי הפרטים בטופס המקוון, המשתמש יסמן כי הוא מאשר את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר, ובסיום הזנת הטופס, ישלח לכתובת הדוא”ל של המשתמש אישור על קליטת פרטי הזמנה חדשה. אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את ההזמנה. השלמת ההזמנה תתבצע עם התשלום עבור הרכישה כמפורט בסעיף 7 להלן.
  התנאים בסעיף זה מהווים להלן “פתיחת הזמנה”.
 6. ביצוע תשלום ורכישה
  ביצוע התשלום עבור ההזמנה באתר יתאפשר למזמין רק לאחר שאישר והביע הסכמתו, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בתקנון זה של המפעילה.
  התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות תשלומים כדוגמת PAYPAL וכד’ אשר יהיו זמינים לשימוש באתר לפי שיקול דעתה של המפעילה.
  לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג דיינרס, ו/או כרטיסי חיוב מחו”ל ו/או באמצעות מזומן או שיקים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר שימוש באמצעי תשלום אחר ולהחיל הסדרי תשלום שונים שיכבד באתר.
  בתשלום באמצעות כרטיס אשראי יידרש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס תשלום ההזמנה, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. התשלום באמצעות PAYPAL ייגבה על ידי המפעילה רק לאחר קבלת אישור מ PAYPAL, בכפוף לתנאי השימוש ואישור של אתר PAYPAL.
  בהזמנת חמישה מוצרים או יותר, המפעילה תאשר את ביצוע ההזמנה, רק לאחר שימציא המזמין צילום תעודת מזהה של בעל אמצעי התשלום המשלם עבור ההזמנה.
  תשלום באמצעות אמצעי תשלום של גורם אחר כלשהו יעשה על דעתו והסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של אמצעי התשלום. באחריותו הבלעדית והמלאה של המזמין לשיפוי המפעילה, באם תתבע או תידרש על ידי הבעלים של אמצעי התשלום לעניין השימוש כאמור.
  עם ביצוע ההזמנה והזנת אמצעי התשלום על ידי המשתמש, יבדקו כל פרטי ההזמנה על ידי המפעילה. הודעה על אישור ההזמנה ואישור חברת האשראי או PAYPAL לחיוב אמצעי התשלום, תשלח אל המשתמש. הודעה זו תהווה אישור סופי להשלמת הרכישה ותשלח באמצעות דוא”ל תכלול מספר הזמנה, פרטי המוצרים ופרטי המשתמש, כל עוד לא תישלח הודעת אישור סופי העסקה לא השתכללה.
  באם לא אושר החיוב על ידי חברת האשראי או אמצעי התשלום האחר, תשלח על כך הודעה מתאימה למשתמש, והמפעילה תיצור קשר עם המשתמש לשם השלמת התשלום עבור ההזמנה או לשם ביטולה.
  במידה ובתוך 48 שעות מביצוע ההזמנה, לא מתקבלת הודעת אישור סופי או כל הודעה אחרת כאמור, ובמידה והמזמין קיבל הודעה לפיה חויב בחיוב שגוי, על המשתמש לפנות אל המפעילה לבירור העניין בכתובת דוא”ל Info@perfumania.online.
  התנאים בסעיף זה מהווים להלן “רכישה”.
 7. אספקה ותיאום
  תיאום אספקת המוצר יחל רק לאחר קבלת אישור תשלום מחברת האשראי או אמצעי התשלום האחר. לאחר התשלום, המפעילה תספק את ההזמנה לכתובת שמסר המזמין בפתיחת ההזמנה.
  שירות המשלוחים פועל לכתובות בלבד, ולא לתאי דואר, בתוך שטחה של מדינת ישראל, בעלי נגישות סבירה מבחינת תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכד’. כמו כן, שירות המשלוחים פועל באזורי משלוח מסוימים בלבד, המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר מהרגיל.
  המפעילה מתחייבת לספק את ההזמנה תוך עמידה בזמני האספקה כפי שצוינו באתר, ותפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות האפשרית ובתוך 7 ימי עסקים לכל היותר, מיום קליטת ההזמנה.
  המזמין מצהיר על ידיעתו כי בעתות חגים, “חגי אינטרנט” כדוגמת בלאק פריידי וכד’, ובשבועות קודם להן ייתכנו עומסים שיביאו לעיכובים בזמני הפצה ואספקה.
  מניין הימים יכלול ימי עסקים בלבד, לא יובאו בחשבון ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. בנוסף, יובהר כי המועד הקובע לכל דבר ועניין נשוא תקנון זה, יהיה בהתאם לתאריך ולשעה שנקלטו באתר המפעילה.
  באי עמידה במועד האספקה בשל עיכוב של חברת השליחויות, תפצה המפעילה את המזמין, פיצוי מוסכם מראש של קופון הנחה של 10% לשימושו בהזמנה הבאה באתר.
  יובהר כי אי עמידה במועד האספקה מצד המפעילה ומכל סיבה שהיא, לא יפטרו את המזמין מתשלום האספקה או כל תשלום אחר.
  מועדי האספקה לא יחולו על מוצרים שאזלו ממלאי האתר.
  המפעילה עושה כל שביכולתה על מנת לוודא שמוצרי האתר יהיו במלאי. במידה והמוצר יהיה חסר במלאי ו/או שתקופת האספקה תהיה ארוכה מהרגיל, תופיע על כך הודעה רלוונטית בעמוד המוצר באתר.
  יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו.
  אם לא צוין כי המוצר אזל מהמלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, המפעילה תישלח למשתמש הודעה בדבר העיכוב. במקרה זה המפעילה תציע למזמין אחת משלוש החלופות: החלפת הפריט החסר במלאי בפריט חלופי שווה ערך; המתנה לחזרת הפריט למלאי, ככל ותבחר המפעילה לחדש את מלאי המוצר החסר, וקבלתו לכשיגיע, ומבלי שתתחייב המפעילה למועד החזרה למלאי; ביטול ההזמנה והתשלום בעדה, תוך השבת סכום הרכישה במלואו שחויב או ביטול חיוב אמצעי התשלום במידה וטרם חויב כאמור, ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך. ביטול או החלפה כאמור ייעשו כמפורט בסעיף 10 להלן.
 8. משלוחים
  למשלוח לנק’ איסוף בחינם, למשלוח עד הבית יחוייב הלקוח ב 15 שקלים.
  דמי משלוח ההזמנה יחויבו נוסף ויחד לסך התשלום בגין ההזמנה, ויופיעו בתום הליך טופס ההזמנה בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי המזמין. יובהר כי בתשלום בתשלומים, המפעילה רשאית לגבות את דמי המשלוח יחד עם חיוב התשלום הראשון.
  לצורך אספקת ההזמנה, עושה המפעילה שימוש בשירותי השליחויות של כמה חברות משלוחים . משלוחי המפעילה שיסופקו באמצעות חברות המשלוחים, יבוצעו בהתאם לתנאי ההפצה ואזורי החלוקה של חברות המשלוחים ובתאום מראש עם המשתמש ו/או עם מקבל ההזמנה.
  במידה וחברות המשלוחים איננה יכולה לבצע את אספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, המפעילה תודיע על כך למזמין ובתאום עמו תפעל לפתרון אספקה חלופי של הזמנתו.
  במידה והאספקה מתעכבת, באחריות המשתמש ליידע את המפעילה על העיכוב. משתמש אשר לא עדכן בתוך זמן סביר את המפעילה, ייחשב כמי שקיבל את המוצר במועד ולא תהא לו כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה מהמפעילה בקשר לאי אספקת ההזמנה במועדו ו/או עקב איחור באספקת ההזמנה.
  המפעילה לא תהיה אחראית לאי אספקת משלוח והחזרתו לחברת המשלוחים או למפעילה, בשל מעשה ו/או מחדל של המזמין, כגון הזנת כתובת שגויה או אי זמינות או נוכחות המזמין במועד שתואם לאספקת המשלוח. הלקוח יפנה אל המפעילה או אל חברת המשלוחים לתיאום חוזר, תוך נשיאת עלויות המשלוח, אף אם המשלוח המקורי ניתן לו ללא עלות בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי אי תיאום חוזר כאמור לא יפטור את המזמין מתשלום על ההזמנה שביצע.
  המפעילה לא תהיה אחראית לעיכוב או אי אספקה של הזמנה, אשר נגרמו כתוצאה מסיבה הקשורה עם חברות השליחות, או מגורם שאינו בשליטתה כגון מלחמה או מבצע צבאי, שביתה כללית או השבתה שהביאה לעיכוב ביצור או בסחר כללי, או מכח עליון כגון אירוע טבע או כל אירוע אחר שאינו בשליטת המפעילה.
 9. ביטול
  בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו, המזמין רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום הרכישה וכספו יוחזר לו, למעט עלות משלוח.
  מבלי לגרוע מהאמור, מזמין המעוניין לבטל עסקה, יודיע על כך בכתב למפעילה, באמצעות דוא”ל לכתובת Info@perfumania.online .
  ביטול עסקה כאמור כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נפגעה, כאשר עטיפת הצלופן לא נפתחה, והבושם או הקרם ו/או אריזתם תקינים, לא בוצע בהם כל שימוש או ניסוי.
  ביטול עסקה כאמור לא יחול על מוצר שהוא חלק ממארז או סט שלם, אשר לא הוחזר יחד עם כל חלקיו בצורתו השלמה כמארז או סט. עמידה בתנאים אלו יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
  ביטול עסקה כאמור, לא יחול על פריטים שנרכשו כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  המזמין רשאי לבטל את הזמנתו במידה ולאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי. המפעילה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי, אף אם נרכש אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  בכל מקרה של ביטול לאחר החזרת מוצר או ההזמנה כולה, המפעילה תבדוק את המוצרים שחזרו ולאחר שאישרה כי חזרו בהתאם לקבוע בתנאי שימוש אלו, תשיב המפעילה למזמין את סכום הביטול בגין המוצרים שהחזיר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסך זה או 100 ש”ח, לפי הנמוך.
  הסכום שיוחזר למזמין ששילם במסגרת הנחה, הטבה או קופון, יוחזר בהתאם לסך ששילם בפועל, ללא דמי משלוח.
  יובהר כי דמי ביטול לא יחויבו במידה וביטול העסקה יבוא עקב פגם או אי התאמה.
  יובהר כי בביטול העסקה לפי סעיף זה או בהחזרה כאמור בסעיף 11, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה ו/או זכות מכל מין וסוג כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה לפיצוי בגין העיכוב ובין היתר, לא תהיה הזכות לטענות כגון אובדן רווח, ציפייה לקבלת המוצר או רכישת המוצר אצל גורם אחר במחיר גבוה יותר וכדומה.
  הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
 10. החזרה
  המזמין יודיע למוקד שירות הלקוחות של המפעילה, על אי התאמה בהזמנתו, או על חוסר שביעות רצונו, בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בפרק הזמן האמור תהווה ויתור מצד המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר להזמנה שסופקה.
  המפעילה תתאם עם המזמין השלמה, החלפה, החזרה, חיוב או זיכוי כספי של המזמין, לפי העניין, כפי שמתחייב על פי כל דין. יובהר כי תיאום אספקה חדשה כאמור, תבוצע לאחר שחויב המזמין בתשלום על דמי המשלוח החדש על ידי המפעילה.
  במקרה של החלפה, תבוצע האספקה החדשה לאחר שהמזמין השלים את החזרת המוצר לידי המפעילה, כמפורט להלן.
  החזרת מוצר תתאפשר במסירה ידנית או בדואר רשום אל מחסני החברה ב”קבוצת גולד בונד בע”מ”, הקידמה 1, אשדוד, לאחר תיאום עם המפעילה, אשר תמסור למזמין “קוד חזרה” אישי שיצוין על ההזמנה שחזרה. ביצוע ההחזרה יהיה תוך 14 ימי עסקים, מיום קבלת ההזמנה לידי המזמין אשר הודיע למפעילה על אי התאמה או אי שביעות רצונו כאמור.
  במידה והחזרת המוצר לא תושלם תוך זמן סביר מרגע ההודעה, רשאית המפעילה לא לקבל את בקשת הלקוח להחזרה לצורך החלפה או ביטול.
 1. סליקה
  במסגרת פעולתו התקינה של האתר לאפשר לגולשים לרכוש שירותים שונים עשוי הגולש להיות מופנה לאתרים של צדדים שלישיים לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה (להלן: “ספקי הסליקה”), אשר מספקים למפעילה שירותי סליקה. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהגולש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה.
  הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.
  לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים שלו ושל כרטיס האשראי שלו. פרטי כרטיס האשראי נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה לא מגיעים ולא נשמרים על ידי המפעילה.
  יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג’ כלשהו.
 2. קניין רוחני
  למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא. כל שימוש בזכויות הנמנות לעיל או כל זכות אחרת של המפעילה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של המפעילה.
  למעט היכן שיצוין אחרת, המפעילה הינה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו לרבות בסימני מסחר, בזכויות יוצרים, ביצירות נגזרות, במוניטין, בלוגו, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות או סמלים מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל.
  חל איסור מפורש להעתיק, לסרוק, לייצר עותק חלקי או שלם, לבצע בתוכן או בחלק מהאתר כל סילוף, פגימה או כל פעולה או שינוי אחר, באמצעות כל צורה שהיא, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, בשימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, בכל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא.
  מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.
  זכויות אלה חלות גם על השם perfumania.online, ועל שם האתר ושם המתחם perfumania.online של האתר, שם המותג וסימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה הבלעדי של המפעילה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 3. אבטחה
  המפעילה נוקטת באמצעים מקובלים להגנה על האתר ולשמירה על אבטחת מערכותיה ועל רכיבי החומרה והתוכנה הקשורים בתפעולו, וכן דואגת לעדכנם באופן שוטף על מנת להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות או פרצות בלתי מורשות.
  על אף האמור לעיל, המפעילה אינה יכולה להתחייב לחסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או כל נזק שיגרם בשל השימוש באתר על ידי המשתמש או מי מטעמו.
  המשתמש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
  כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.
 4. סריקת רובוטים (ROBOTS)
  סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.
 5. אחריות
  הגולש מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים:
  הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
  המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו.
  המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
  המפעילה היא אינה היצרנית של המוצר ולפיכך היא אינה אחראית על טיב ואחריות המוצרים המופיעים באתר וזמינים לרכישה, האחריות על פי כל דין שייכת באופן בלעדי ליצרן.
  המפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
  המפעילה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה.
  המפעילה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.
  המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות “האקרים”) או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.
  אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.
  הגולש יפצה את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
  מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה תהא רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של גולש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.
  האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 6. פרטיות
  רכישה באתר טעונה הרשמה במסגרתה תידרש למסור מידע אישי כגון שמך כתובתך ופרטי התקשרות נוספים. בנוסף, במסגרת ביצוע הרכישה תידרש למסור מידע נוסף לצרוך ביצוע הרכישה. למעט פרטי כרטיס האשראי, פרטיו האישיים של הגולש יישמרו במאגרי המידע של המפעילה. המפעילה לא תעביר פרטיו האישיים של הגולש ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של הגולש, זולת לספקי שירות במידת הצורך ולביצוע תשלום בגין הזמנתו.
  עצם הרישום לאתר מהווה אישור למפעילה לאסוף את הפרטים הללו ולהעבירם לצדדים שלישיים, ככל שתידרש העברת מידע זו וזאת רק לצורך השלמת ההזמנה, כגון העברת הפרטים לחברת משלוחים בע”מ לצורך אספקת המוצר וכד’. בנוסף, בעצם רישומך לאתר המפעילה הנך מצהיר כי הנך האחראי הבלעדי למידע זה ומסירתו וכי מידע זה הנו נכון ומדויק.
  כמו כן, באתר ישנה אפשרות להירשם ולבחור שם משתמש וסיסמה פרטית אשר תלווה את הגולש הספציפי בכל ביצוע הרכישות באתר. פרטים אלו הינם אישים ונודעו לצורך שימושו האישי של הגולש בלבד. ככל שתבחר למוסרם לאחרים הינך מסיר אחריות מכל מין וסוג לפגיעה בפרטיות מהמפעילה שתסבור שבמקרה זה מי שקיבל פרטים אלו רשאי לכך, על כל המשמע מכך.
  למרות האמור לעיל, המפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש ולהעביר את פרטיו האישיים של הגולש במקרה בו ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או הפוגעים באתר או במפעילה, לצורך נקיטת הליכים משפטיים.
  לשיפור השירות וחווית הגלישה המפעילה עושה שימוש בקבצי מידע מסוג קוקיס (cookies). אם אינך מעוניין לקבלם או להפעילם, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
  בנוסף תהא המפעילה רשאית לנתח את המידע מבחינה סטטיסטית ומסירתו לגורמים כאלו לצורך קבלת מידע רלוונטי הדרוש לשפר את פעילות האתר והמוצרים המוצעים בו, במקרה שנתונים אלו יימסרו הרי שהם יהיו אנונימיים, כאמור, לצורך ניתוח סטטיסטי.
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
  הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו
  שאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן לתלונות בנושא יש לשלוח לכתובת הדוא”ל:
  Info@perfumania.online
 7. כללי
  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
  פרשנות.
  על הסכם זה, על השימוש באתר וההזמנה מאתר זה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
  לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת  Info@perfumania.online או באמצעות טופס יצירת קשר הזמין כאן באתר, ונציגינו ייעשו את מירב המאמצים להשיב לכל פניה ו/או שאלה. 16.03.2021
 8. תקנון מבצע 1+1:

פרפומניה אקס בע”מ באמצעות אתר הבישום שלה perfumania.online
תצא למבצע מכירות 1+1.
המבצע יכלול ברכישת שני מוצרים, קבלת הפריט הזול ביניהם ללא עלות נוספת.

“הפריטים המשתתפים “- כלל פרטי הבישום באתר.

יובהר כי פרפומניה אקס רשאית לשנות את מגוון הבשמים המשתתפים בכל עת ושהמבצע מוגבל למלאי המוצג באתר.

תוקף המבצע
מ- 21.04.2021 בשעה 16:00
ועד – 25.04.2021 בשעה 16:00 בלבד.

תנאים
כל המוצרים המופיעים באתר יזכו את הקונים ב1+1 על המוצר הזול, אין כפל מבצעים וקופונים גם אם קיימים לא יכובדו בעת מבצע זה.

המבצע מוגבל למימוש אחד לכל לקוח.

החלפות וביטולים שנרכשו במבצע
לקוח המעוניין מכל סיבה שהיא להחליף מוצר או לבטל הזמנה יחוייב  בדמי ביטול ודמי איסוף לפי התקנון.
הסכום ממנו יקוזזו דמי ביטול ו/או משלוח הינו הסכום ששילם הלקוח בפועל על ההזמנה ולא מחיר המוצר המקורי.

יובהר כי לקוח המעוניין להחזיר/להחליף חלק מהזמנה שנרכשה במסגרת המבצע, שווי הזיכוי/ההחלפה יחושב לאחר קיזוז שווי המוצרים שנשארו אצל הלקוח לפי מחירם המקורי באתר.

כללי

 • פרפומניה.אונליין רשאית לעדכן את תקנון זה בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדית.
 • אין כפל הטבות מול הטבות מחיר, מבצעי סל והנחות לקהלים שונים.
 • מלאי המוצרים הוא “בכפוף למלאי הקיים”.
 • אין מכירה לסיטונאים בעת מבצע זה, כל לקוח מוגבל לרכישה של מקסימום 2 בשמים מאותו סוג בלבד.

ט.ל.ח.

*בעלת האתר פרפומניה בע״מ ח.פ. 516233764 עושה עסקים תחת המותג פרפומניה.אונליין